Vol 4, No 1 (2022)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

Table of Contents

cover

cover cover

content

content content

Articles

ราชู พันธ์ฉลาด, ประยุทธ อินแบน, สุรพงษ์ แก่นมณี
1
ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ, เทพ เฉลิมชัย, อานนท์ ไพจิตโรจนา
11
กิตติยา ขันทอง, ยงยุทธ วัชรดุลย์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุชาติ เลาบริพัตร
39
โชติกา แหร่มบรรเทิง, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, สุชาติ เลาบริพัตร, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์
59
เบญจศิลป์ เหล่าวงษี, ซูไรดา ยาโงะ, ณิช วงศ์ส่องจ้า, นภดล แช่มช้อย, ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัตน์, ทศพล ชูโชติ
70
ผกามาศ แต้มจันทร์, พวงทิพย์ แก้วทับทิม
79
ภัทรภรณ์ พรหมแก้ว, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, สุชาติ เลาบริพัตร, ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
88
ภาดา ฤกษ์สุรณรงค์, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์, วีระ วีระโสภณ
98
มนัสนันท์ จิตรจำนงค์, สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
107
ยุตินันท์ เอื้ออารีธรรม, เทพ เฉลิมชัย
116
ศนิชยา นราธรสวัสดิกุล, เทพ เฉลิมชัย
125
ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร, เทพ เฉลิมชัย
133
สุปรียา แซ่ภู่, ศศิธร ธนะภพ, วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
142
สุรีรัตน์ ลิ้มสุรินทร์, พระครู โกศลปริยัตยานุกิจ
152
สุวิดา รักไพฑูรย์, จำนงค์ ธนะภพ, มานา นราเมธกุล, ศศิธร ธนะภพ
160
อลิษา ทวีลาภ, พวงทิพย์ แก้วทับทิม
169
อัญญาภัสร์ ชัยฐิตารีย์, ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์
180
กฤติพงศ์ คนแรง, ธวัชชัย ตันฑุลานิ
191
กันต์ปาณัสม์ อำไพวรรณ, วรภัทร ไพรีเกรง
200
ชนาภา สังข์สินชัย, โซไฮดา เหร็นเส็บ, ปัณณ์ ชามทอง, กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, สิตานันท์ พุ่มแก้ว
208
ชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์, พระครู โกศลปริยัตยานุกิจ
216
ดุลพินิจ หนูเอียด, วีรยา ฉิมอ้อย, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์
225
ทินภัทร อุ่นใจเพื่อน, วีรยา ฉิมอ้อย, สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์
234
นัธทวัฒน์ ท้าวคำพุ, เจษฎา ผลาสุข
244
บัณฑร จิตต์สุภาพ
253
สัครินทธ์ อ้นประวัติ, รองลาภ สุขมาสรวง, ประทีป ด้วงแค
264
สิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์, เทพ เฉลิมชัย
274
อนุกูล วิเขตกิจ, เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ, สุธีรา วัฒนกุล
282
อานนท์ แซ่อึ่ง, พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์, หวัง หงุ่ยตระกูล, ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์, พัชรา ศรีวิชัย, พัณณมาศ มณีกาญจน์, อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ, นรินทร์ ทิพย์พรชัย, ศิริพร เจตนาดี
291
สิริธร เจริญรัตน์, ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์, อารีวรรณ สุขวิลัย
300
นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์, ณรงค์ กุลนิเทศ
310
Xiang xiao, วีระ วีระโสภณ
318
พรรพิศ งามพงษ์
326
กฤชมน บุญอยู่, วีระ วีระโสภณ
337
ณัฐกาญจน์ นวลจันทร์
346
นิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูมิ, ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง
355
ภัทราพร รอดบุญเกิด, วรวิทย์ จินดาพล
364
วันวสา วิโรจนารมย์, นลินี คงสุบรรณ์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, จุฬากร ปานะถึก, สุบรรณ ฝอยกลาง, อานนท์ ปะเสระกัง
376
ศิรินทิพย์ แก้วกาญจน์, เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
385
ศิริภรณ์ จักรคุ้มอ, โกวิทย์ กังสนันท์
394
สมฤทัย เกษอินทร์ษา, ทำนอง วงศ์พุทธ
403
สุกัญญา ประกอบธรรม, ภรภัทร์ ทองพราย, สุภาภรณ์ สัญญะรื่น
413
อรอำไพ นับสิบ
423
ณัฐธกรณ์ กีรติวัฒนธรณ์, อิสระ บุญญะฤทธิ์
438
นิวิฐ อุ๋ยชินกรรม, วีระ วีระโสภณ
450
ปิยะ สีดอกบวบ, วีระ วีระโสภณ
463
เมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ, วีระ วีระโสภณ, บัว ศรีคช
477
ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง, วีระ วีระโสภณ
486
ธันยพงศ์ สารรัตน์, ชุติมา เมฆวัน, สหรัถ คนขยัน, วชิรวิทย์ บัวทอง
495
กรกนก ขูรูรักษ์, ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
505
กรวิกา ใจปินตา, สุทธดา ขัตติยะ
514
กุลภาภร แต้มพุดชา, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, ธเนศ ภิรมย์การ
523
คริษฐา อ้อนกระโทก, ธีติมา ปิยะศิริศิลป์, ศรัณย์ วิทยากรบัณฑิต
534
ชนิษฎากานต์ นาคสวาท, ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
543
ฐิตารีย์ เจริญสิทธิศิริ, บรรดิษฐ พระประทานพร
555
ฐิติมา พุ่มเรือง, เอกนรี ทุมพล
566
ทิพย์วรรณ กลิ่นอินทร, ภูษิตย์ วงษ์เล็ก
574
ธัญภา ทองสงค์, เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
583
นภาพรรณ คำคง, ภูษิตย์ วงษ์เล็ก
597
ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม, เพชรรัตน์ พรหมทอง, สุกฤษตา รักสุจริต
606
เปรมใจ จัดสม, ก่อพงษ์ พลโยราช
615
ภัทราวีร์ บัวเทศ, จิรวุฒิ หลอมประโคน
626
มณฑิรา สาระพันธ์
634
มินท์ธิตา แดงสุริศรีโสภาศ, ภิรดา ชัยรัตน์, ศรีรัฐ โกวงศ์
643
สุทธิญาณ นิติกิจไพบูลย์, อัธกฤตย์ เทพมงคล
650
สุปราณี ปาวิลัย, อังคณา อาดำ, จุฑามาศ ทองเหม
658
อรชุดา หมื่นแก้ว, พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์
666
กิตติศักดิ์ งามสง่า, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
674
จงณิชณพ รสอรุณ, ดวงพร พุทธวงค์
683
ไชยา พลอยหิน, ศุภฤกษ์ สุขสมาน
691
ณัฐนันท์ ศรีศรศาสตร์, บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ
700
ธงชัย ศรีวรรธนะ
708
บุญผล รักษาศรี, พอดี สุขพันธ์
716
วิชัย พิณเสนาะ, ประสาน นันทเสน
724
วิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน, พอดี สุขพันธ์
732
สุเมธ สันติกุล
742
Baoqin Huang, Thada Siththada
756
Weng Dongna, Ganratchakan Leartamornsak
769
Dongna Weng, Ganratchakan Lertamornsak
776
Jia Jiao, Thada Siththada
784
Liangyi Duan, Suttipong Boonphadung
791
Lingxuan Wang, Nuntiya Noichun
798
Wang Lingxuan, นันทิยา น้อยจันทร์
806
Man Yun, Nuntiya Noichun
813
Meng Yang, Ganratchakan Lertamornsak
822
Mengmeng Wang, Thada Siththada
828
Weijia Yang, Thada Siththada
837
Weijia Yang, Thada Siththada
846
Weiqing Yang, Thada Siththada
855
Wenting Luo, Suttipong Boomphadung
862
Xiaolan Ma, Suttipong Boonphadung
870
Xilu Li, Nuntiya Noichun
879
Xilu Li, Nuntiya Noichun
887
Yinxian Jiang, Thada Siththada
895
Jie Zhu, Nuntiya Noichun
902
Jie Zhu, Nuntiya Noichun
911
Li Yi, Thada Siththada
920
Li Yi, Thada Siththada
929
Yunhui Xiao, Suttipong Boonphadung
931
นปภา สกุลพิทักษ์, ธดา สิทธิ์ธาดา
945
กิตติยา ฤทธิภักดี
953
ณิฏญา สีดา
962
เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์, นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์, นพรัตน์ ชัยเรือง
971
ศิราณี ฤทธิเดช, กานต์ เนตรกลาง
982
กมลวรรณ แสนเสนาะ, นันทิยา น้อยจันทร์
992
กรรณทิมา อิสระโชติ, ชุติมา ทัศโร, อริสรา บุญรัตน์
1000
กิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ์, ธดา สิทธิ์ธาดา
1009
คุณัชญ์พัฒน์ พวรรณา, พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ, ธีระพล เพ็งจันทร์
1016
อาทิตยา นามมูล, ปุณยวีย์ ทัพภูมี, ศิริพร อนุสภา, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
1024
จินตนา พรายชมภู, ธดา สิทธิ์ธาดา
1033
ณัฐกาญจน์ ญาณแขก, ธดา สิทธิ์ธาดา
1040
ณัฐกานต์ กลีบมะลิ, จำเนียร พลหาญ
1048
ณัฐฐา นพเก้า, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1055
ณัฐธยาน์ หร่ายขุนทด, นันทิยา น้อยจันทร์
1063
ณัฐธิดา ชนะพลชัย, นันทิยา น้อยจันทร์
1071
ณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสร, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1077
ธนัชพร อ่อนศรี, นันทิยา น้อยจันทร์
1084
ธีรพร ทิวงค์ษา, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1090
นภัสพรพรรณ มนทอง
1098
นวพร ชลารักษ์, ภัสราภรณ์ นันตากาศ, รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์
1107
นิรดา แก้วเขียว
1117
นุษรา นอบน้อม
1124
ประกาย สีเขียว
1132
ประพรรณสี มีสำโรง, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1140
ปาฏลี พรหมอ่อน, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1147
พรรณีย์ สุรีย์แสง, นันทิยา น้อยจันทร์
1154
พัชรินทร์ บุญเขื่อง, คงศักดิ์ สังฆมานนท์
1162
มนัตฐา ท้าวด่าน
1174
มัณฑนา ทองต้ง
1182
มาลัยพร ก้านอินทร์, นันทิยา น้อยจันทร์
1191
ยุพารัตน์ ใยเมือง
1198
รัศมิ์ลภัส กัลยาณเลิศ
1205
ริณญดา คงเอียง, เฉลิมชัย มนูเสวต
1215
วราภรณ์ พรมทอง, ธดา สิทธิ์ธาดา
1222
วาสินี สุวรรณคาม, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1231
วิสา แสนเลิง, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1238
ศราพร กันทะนัน, สนิท สัตโยภาส, กัลยา ใจรักษ์
1249
ศศิธร พิมพ์แก้ว, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1257
ศศิวิมล มาลาพงษ์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1264
ศิริวิมล กรวดนอก, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1276
สกาวรัตน์ เมืองจันทร์, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1283
สุธิตา ศรีสมบัติ, อรณิชชา ทศตา
1290
สุพัตรา วงษ์สุวรรณ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1301
สุพิชญา แสงแก้ว, นันทิยา น้อยจันทร์
1308
สุพิชา คณาโจด, ศิริ ถีอาสนา
1316
อรปรียา เหลือนับ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1323
อริศรา ชูช่วย, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1329
อัญชัน แก้วมณี, สนิท สัตโยภาส, กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์
1337
อาฬสา วิเศษ, ธดา สิทธิ์ธาดา
1344
อิชยา มุขรักษ์
1349
อรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์, ชัยวุฒิ จันมา, พิศมัย จารุจิตติพันธ์
1359
เจนวุฒิ บุญชูพงศ์, ณรงค์ พิมสาร, เสวียน เจนเขว้า
1357
ทศวรรษ เกิดติ๋ง, ธดา สิทธิ์ธาดา
1346
ทัศน์พล แก้วเพชรบุตร, วิภาดา ประสารทรัพย์
1372
เทพชา บารมีอ, อังกูร หวังวงศ์ชัย, รัชนิกร ชลไชยะ
1379
ปรเมศวร์ รอบคอบ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1386
ปรีชา คุณฮวย, นันทิยา น้อยจันทร์
1393
ปัญญา สมุทรหล้า, นันทิยา น้อยจันทร์
1401
พงศธร สรภูมิ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1409
ภานุพงศ์ ตันสุข, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1417
วศิน ชูชาติ
1425
อรรถนนท์ บุญทองเสือ
1433
อรรถวุฒิ เกียรติสุข, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1439
วรรณา สินธาราศิริกุลชัย, ยงยุทธ วัชรดุลย์, ธารา ชินะกาญน์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุจิตรา อู่รัตนมณี
20-29
อัครพนธ์ นวนจันทร์, นันทิยา น้อยจันทร์
1447
เอกชัย แตบสวัสดิ์, นันทิยา น้อยจันทร์
1454
อัญชนา สุขสมจิตร, พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ
1459
ศศิธร กรานสุข, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1467
กนกวรรณ ประภากุล, พระครู โกศลปริยัติยานุกิจ, ธารา ชินะกาญจน์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุจิตรา อู่รัตนมณี
30-38
จามจุรี ศรีปัญญา, ธารา ชินะกาญน์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุจิตรา อู่รัตนมณี
49-58
ภัทรพล สายแวว, ต้องลักษณ์ บุญธรรม
1474
วันทยาพร ศรีมันตะ, ต้องลักษณ์ บุญธรรม
1482
ปาริชาติ ธรรมสุวรรณ, ธดา สิทธิ์ธาดา
1490