คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรศาลชำนัญพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร

ศิรินทิพย์ แก้วกาญจน์, เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรศาลชำนัญพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรศาลชำนัญพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรศาลชำนัญพิเศษที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร 5 หน่วยงาน ซึ่งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ยกเว้นข้าราชการตุลาการ จำนวน 227 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และหน่วยงานที่ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรที่มีตำแหน่งหน้าที่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**