ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของแรงงานต่างด้าวในการเลือกใช้บริการ จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

วิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดีของแรงงานต่างด้าวในการเลือกใช้บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของแรงงานต่างด้าวในการเลือกใช้บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ใช้แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และแนวคิดความความภักดีของผู้บริโภค สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิเคราะห์ พบว่า สามารถพยากรณ์ความภักดีของผู้บริโภค ด้านพฤติกรรมบอกต่อ ได้ร้อยละ 53.40 และด้านความตั้งใจที่ใช้บริการ ได้ร้อยละ 44.80


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**