การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นของเมทแอมเฟตามีนและยาแก้แพ้

เบญจศิลป์ เหล่าวงษี, ซูไรดา ยาโงะ, ณิช วงศ์ส่องจ้า, นภดล แช่มช้อย, ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัตน์, ทศพล ชูโชติ

Abstract


การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นของเมทแอมเฟตามีนและยาแก้แพ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นของเมทแอมเฟตามีนและยาแก้แพ้ด้วยวิธีการตรวจแบบคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้น ได้แก่ วิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (color test) และวิธีการทดสอบปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียว (one step test) กลุ่มตัวอย่างเป็นยาแก้แพ้ที่มีโครงสร้างคล้ายเมทแอมเฟตามีน 3 ชนิด ประกอบไปด้วยยาแก้แพ้คลอร์เฟนิรามีน ยี่ห้อคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอตและยี่ห้อนาโซลินพีแอล และยาแก้แพ้บรอมเฟนิรามีน ยี่ห้อไรโนแท็ป ผลการวิจัยพบว่า ยาแก้แพ้คลอร์เฟนิรามีน ยี่ห้อนาโซลินพีแอลและยาแก้แพ้บรอมเฟนิรามีน ยี่ห้อไรโนแท็ป ให้ผลเป็นบวกทั้ง 2 วิธี เมื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นด้วยวิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (color test) และวิธีการทดสอบปฏิกิริยาแบบขั้นตอนเดียว (one step test) พบว่า ประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองสารเสพติดเบื้องต้นทั้ง 2 วิธี ไม่สามารถแยกได้ชัดเจน ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นยาแก้แพ้ที่มีโครงสร้างคล้ายเมทแอมเฟตามีน โดยเฉพาะยาแก้แพ้ที่มีสารประกอบสำคัญ เช่น เฟนิลเอฟรีน ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายซูโดเอฟีดรีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเมทแอมเฟตามีน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**