ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร

ภัทราวีร์ บัวเทศ, จิรวุฒิ หลอมประโคน

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวุตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin (2) เพื่อปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin จำนวน 85 คน วิเคราะห์ผลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐานด้วยสถิติ Chi-square และ One-way ANOWA ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการ คือ ใช้บริการร้านอาหาร 1-2 ครั้งต่อเดือน เลือกใช้บริการในช่วงวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ชอบใช้บริการร้านอาหารช่วงเวลา 19.01-20.00 น.ระยะเวลาในการใช้บริการ 1- 2 ชั่วโมง ใช้บริการร่วมกับเพื่อน จำนวน 2 – 4 คน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ำกว่า 500 บาท สำหรับการเลือกร้านอาหารคือเลือกผ่านทางการบอกต่อของเพื่อน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร Camping Café Ratchayothin โดยภาพรวมหากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับกันคือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการตลาด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**