ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การศึกษา 4.0

ทศวรรษ เกิดติ๋ง, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความนี้นำเสนอภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและการขับเคลื่อนนวัตกรรม
สู่การศึกษา 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การบริหารวิชาการของโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ด้านการสื่อสารด้านการสร้างความร่วมมือ ด้านการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ด้านการสร้างจินตนาการและนวัตกรรมด้านความก้าวหน้าของครู และนักเรียน และการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การศึกษา 4.0 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**