กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ

นภัสพรพรรณ มนทอง

Abstract


บทความนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ การบริหารสถานศึกษาเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนผู้เรียนให้ก้าวไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ความก้าวหน้าของสถานศึกษาต้องอาศัยกระบวนการการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นระเบียบแบบแผน ส่งผลให้สถานศึกษานั้นประสบผลสำเร็จตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ กระบวนการบริหารสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของสถานศึกษาตั้งแต่ บุคลากรภายในโรงเรียนเรียน นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับโอกาสและสิ่งอำนวยการอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานศึกษาต้องนำกระบวกการบริหารไปปรับใช้ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษานั้นก้าวเข้าสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกอีกด้วย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**