วิจัยตลาดทุนในมุมของข้อมูลทางการบัญชี

ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม, เพชรรัตน์ พรหมทอง, สุกฤษตา รักสุจริต

Abstract


บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะสอบทานงานวิจัยในตลาดทุนและผลกระทบของข้อมูลทางการบัญชี เพื่ออธิบายความเป็นมาของงานวิจัยบัญชีในตลาดทุน และเพื่ออธิบายคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มาจากรายงานการเงินของบริษัท หัวข้องานวิจัยในตลาดทุนประกอบด้วย1) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจกับมูลค่าของบริษัท 2) การทดสอบประสิทธิภาพของตลาด 3) บทบาทของบัญชีที่มีต่อพันธะสัญญาทางกฎหมายกับขบวนการทางการเมือง 4) การเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับ หลักฐานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุน และมาตรฐานการบัญชี และจะเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดงานวิจัยบัญชีในตลาดทุนในปัจจุบัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**