การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา

วิสา แสนเลิง, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความฉบับนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักหรือหัวใจของการบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมีดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2.กระบวนการเรียนรู้ 3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5. การนิเทศ องค์ความรู้และข้อค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการบริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ให้เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการที่เป็นเลิศหรือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดได้นำไปประยุกต์ใช้และและพัฒนาตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยยึดปลายทางคือ การบริหารจัดการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เป็นเลิศต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**