กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา อิเกีย ประเทศไทย

ธงชัย ศรีวรรธนะ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและคุณลักษณะของเนื้อหาการโพสต์ตราสินค้าและทดสอบอิทธิพลของรูปแบบและคุณลักษณะดังกล่าวกับการสร้างชุมชนออนไลน์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ อิเกีย ประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณใช้เทคนิคในการประมวลผลข้อมูลและทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ จากข้อมูลเชิงพรรณนาพบว่าชุมชนออนไลน์รับรู้เนื้อหาการโพสต์ตราสินค้ามากที่สุด คือ คุณลักษณะความชัดเจน รองลงมาเป็นการโพสต์รูปแบบข้อมูลตราสินค้า ถัดไปเป็นการโพสต์ที่มีคุณลักษณะการสร้างปฏิสัมพันธ์ และท้ายที่สุดเป็นรูปแบบการโพสต์เพื่อความบันเทิง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบและคุณลักษณะการโพสต์ ตราสินค้าเชิงเนื้อหาที่ทำการศึกษาส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งหมด ในตอนท้ายงานวิจัยนี้ได้อภิปรายผลการวิจัยรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**