การบริหารแบบไตรภาคี “บวร” ตามหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร

อิชยา มุขรักษ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารแบบไตรภาคี “บวร” ตามหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร มีพลังชุมชนของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการบริหารงานร่วมกันภายในโรงเรียน การดำเนินงานเกิดขึ้นในรูปแบบขององค์คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตามขอบข่ายภาระงานเกิดความภาคภูมิใจต่อผลสำเร็จของงาน เกิดความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน และทำให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**