ความสัมพันธ์ของการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการ และการมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของสมาชิกกลุ่มเห็ดเขาพนม จังหวัดกระบี่

ชนิษฎากานต์ นาคสวาท, ศิรวิทย์ ศิริรักษ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การปรับปรุงวิธีการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน การมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกกลุ่มเห็ดเขาพนม จังหวัดกระบี่ งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ สมาชิกกลุ่มเห็ดเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 75 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท นอกจากนี้พบว่า ในภาพรวม การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงกระบวนการ และการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**