การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ บริษัททัวร์ทางน้ำ Charter Marine จังหวัดภูเก็ต

ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ บริษัททัวร์ทางน้ำ Charter Marine งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีศึกษาระดับปริญญาตรี และพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการบริษัททัวร์ทางน้ำ Charter Marine ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าค่าใช้จ่ายในแพ็คเกจท่องเที่ยวของบริษัท คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแพ็คเกจ มากที่สุด ค่าใช้จ่ายในแพ็คเกจท่องเที่ยวมีความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในระดับมาก ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตรงไปตรงมามากที่สุด มีความความเชื่อใจต่อบริษัทด้านความปลอดภัยในมาตรการ Covid-19 ให้บริการด้วยความซื่อตรงและจริงใจในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วผู้คอบแบบสอบถามพึงพอใจต่อบริษัทในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามจะยังคงกลับมาใช้บริการที่บริษัทอีกถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจ ในระดับมาก ถ้าโอกาสเอื้ออำนวย ท่านจะกลับมาใช้บริการที่บริษัทอีกครั้ง จะใช้บริการจากบริษัทต่อไปเรื่อย ๆ มากที่สุด แพ็คเกจทัวร์ของบริษัท พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าชื่นชอบมากที่สุดอันดับแรก คือ เรือ สปีดโบ๊ท เกาะสิมิลัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**