ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเสริมสร้างพลังอำนาจกับความผาสุกของพนักงานบริษัทเอกชน ด้านการเงินและการธนาคาร: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของงานที่มีความหมาย

ณัฐธกรณ์ กีรติวัฒนธรณ์, อิสระ บุญญะฤทธิ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเสริมสร้างพลังอำนาจกับความผาสุกโดยมีงานที่มีความหมายเป็นตัวแปรสื่อ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนด้านการเงินและการธนาคาร จำนวน 324 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบวัดความผาสุก แบบวัดภาวะผู้นำแบบเสริมสร้างพลังอำนาจ แบบวัดงานที่มีความหมาย มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดระหว่าง .86 ถึง .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิเคราะห์ตัวแปรสื่อ ผลของการวิจัยพบว่า งานที่มีความหมาย มีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อ อย่างสมบูรณ์ในระหว่างความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบเสริมสร้างพลังอำนาจกับความผาสุก ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**