บทบาทภาวะผู้นำเชิงบารมีในการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ธีรพร ทิวงค์ษา, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ถือได้ว่าเป็นยุคของ VUCA World ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคำ 4 คำ คือ V-Volatility ความผันผวน, U-Uncertainty ความไม่แน่นอน, C-Complexity ความซับซ้อน และ A-Ambiguity ความคลุมเครือ มีผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การดำเนินงานในองค์กรต้องเผชิญกับการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน และสามารถปฏิบัติงานตอบสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้ ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งต้องอาศัยบทบาทภาวะผู้นำเชิงบารมี โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดในสถานศึกษาเพราะเป็นผู้ที่จะชี้นำ สั่งการ และวางกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา จึงจำเป็นตองมีความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคลากรเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ควรมีแนวทางการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแตกต่างกันไปตามปัจจัยและบริบทของแต่ละองค์กรบทบาทภาวะผู้นำเชิงบารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมียุคของ VUCA World
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งในด้านการมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ชัดเจน การเสริมสร้างพันธกิจ การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**