การเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการขนส่งอาหาร : กรณีศึกษา ฟู้ดแพนด้า ในจังหวัดอุทัยธานี

จงณิชณพ รสอรุณ, ดวงพร พุทธวงค์

Abstract


การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล กระบวนการเปิดรับข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์และปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในจังหวัดอุทัยธานีที่เคยใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้า จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดอุทัยธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ และด้านจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน กระบวนการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความ และการเลือกจดจำ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุทัยธานี และพบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุทัยธานี ส่วนด้านความน่าเชื่อถือไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งอาหารฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในจังหวัดอุทัยธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**