การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล

อัญชัน แก้วมณี, สนิท สัตโยภาส, กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย                   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                        2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 26 คนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน                ยุวฑูตศึกษาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล 2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.05 / 89.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้                   2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้สื่อดิจิทัล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D.= 0.48)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**