ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา

สกาวรัตน์ เมืองจันทร์, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


“ยุคดิจิทัล” เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาการของโลก ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ แม้กระทั่งการศึกษา ซึ่งการบริหารสถานศึกษาในยุคนี้นั้นผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งความรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของเทคโนโลยีทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นำดิจิทัลที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษา ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำดิจิทัลก็จะได้เปรียบในการแข่งขันที่จะนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับเป้าหมายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**