การประยุกต์ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

พงศธร สรภูมิ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


บทความนี้เสนอวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน    การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Act) นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดและทฤษฎีวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA, ประโยชน์ของวงจร          การบริหารงานคุณภาพ PDCA และการประยุกต์ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ซึ่งทางโรงเรียนได้นำวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาแก้ไขปัญหาที่นักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาโดยมีการแบ่งกลุ่มคณะทำงานแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านซึ่งมีการดำเนินการตามวงจรดังกล่าว พบว่าจากการนำวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ทำให้การแก้ไขปัญหานักเรียนหลุดจากระบบการศึกษาส่งผลที่ดีต่อโรงเรียนซึ่งนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นและสร้างมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**