ความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ไชยา พลอยหิน, ศุภฤกษ์ สุขสมาน

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ช่างฝีมือในงานก่อสร้าง จำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ไปวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ไลน์ และเฟซบุ๊ก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  One-Way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  0.05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจในปัจจัยทางการเงินอยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจในปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงินอยู่ในระดับมาก ระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบพบว่า ผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน ต่างกัน มีความผูกพันในการทำงานของช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กรแตกต่างกัน ส่วนความพึงพอใจในปัจจัยทางการเงิน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านค่าตอบแทนพิเศษ ด้านค่ารักษาพยาบาล และด้านวันหยุดพักผ่อนประจำปี มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กร และความพึงพอใจในปัจจัยที่ไม่ใช่ทางการเงิน คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านหัวหน้างาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้ใช้แรงงานช่างฝีมือในงานก่อสร้างขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**