แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วิชัย พิณเสนาะ, ประสาน นันทเสน

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) โดยบทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงผสมผสาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ หัวหน้างานของบริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง นักวิชาการ และผู้จัดการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการรับรู้ข่าวสารเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านความสามารถในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และด้านการคล้อยตามบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพนักงาน บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**