การบริหารงานวิชาการโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ณัฐธิดา ชนะพลชัย, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


การบริหารวิชาการถือเป็นบทบาทสำคัญของการบริหารโรงเรียน เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ในพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ จากการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บทบาทของสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนเรียนการสอน ถือเป็นตัวช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น แต่การใช้สื่อเทคโนโลยีให้ได้ผลนั้นต้องตรงกับจุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรมของบทเรียน ต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจดึงดูดผู้เรียนได้ ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สื่อเทคโนโลยีบางประเภทมีราคาแพง อาจจะหาวิธีการสร้างหรือดัดแปลงทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นสื่อเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอน รวมทั้งต้องเรียนรู้การเก็บรักษาสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นอย่างดีด้วย ผู้บริหารถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีทัศนคติที่กว้างไกล เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดหา สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**