การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโฆสิต

กรรณทิมา อิสระโชติ, ชุติมา ทัศโร, อริสรา บุญรัตน์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโฆสิต ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวม 12 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา และ     หาค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม หลักสูตรฝึกอบรม และแบบประเมินความสอดคล้อง/ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโฆสิต ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนธรรมโฆสิต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**