การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ทักษะอาชีพ

ประพรรณสี มีสำโรง, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


การศึกษาในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ชัดจากการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่หากยังขาดแนวทางในการเรียนรู้เพื่อเป้าหมาย ที่ชัดเจน การบริหารวิชาการในสถานศึกษาจึงมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีระบบและเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็น โดยจัดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้การศึกษาเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นการจัดการศึกษาในด้านการบริหารวิชาการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ที่มุ่งไปสู่การประกอบอาชีพที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในดำรงชีวิตและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป บทความทางวิชาการนี้ใช้เพื่อศึกษาการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ทักษะอาชีพซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาทักษะอาชีพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**