บทบาทของภาวะเครียดออกซิเดชันในโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม

มนัสนันท์ จิตรจำนงค์, สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

Abstract


โรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุร่วมทำให้เกิดการเสื่อมคือภาวะเครียดออกซิเดชัน และการสะสมของสารอนุมูลอิสระ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาบทบาทของตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซิเดชันและสารต้านอนุมูลอิสระ ในเลือดของผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional study) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นสองกลุ่ม กลุ่มคนปกติที่มีสุขภาพดี 75 ราย และกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม 75 ราย ซึ่งใช้ภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมตามระดับความรุนแรงของโรค โดยทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มเพื่อตรวจวัดระดับพลาสมา protein carbonyl และ nitrite ค่า catalase activity ในเลือด และค่า SOD activity ในเลือด ในเลือด จากการศึกษาพบว่าระดับพลาสมา protein carbonyl และ nitrite กลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.01 และ P < 0.001 ตามลำดับ) จากผลการทดลองพบว่าระดับพลาสมา protein carbonyl และ nitrite อาจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ใช้ในโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**