การวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สิริธร เจริญรัตน์, ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์, อารีวรรณ สุขวิลัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19 ด้วยวิธีเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและทำการดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการ CRISP-DM โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนเพื่อสกัดเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการทำเหมืองข้อมูลคือ (1) การทำความเข้าใจธุรกิจ (2) การทำความเข้าใจข้อมูล (3) การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ (4) การเลือกและจัดทำโมเดล (5) การประเมินผลก่อนตัดสินใจ และ (6) การนำโมเดลที่ได้ไปใช้งานจริง และทำการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี 5-fold Cross Validation เพื่อวิเคราะห์การรับมือโรคโควิด-19 ด้วยวิธีเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ ด้วยค่าความถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป ส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยคือ ถ้านักศึกษาได้รับวัคซีนน้อยกว่า 2 เข็ม แล้วนักศึกษาเห็นด้วยว่าผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ถ้าไม่เช่นนั้นนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม และไม่ตรวจดูฉลาก อย.ของผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อจะไม่เห็นด้วยว่าผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ด้วยค่าความค่าความถูกต้องร้อยละ 93.60

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**