การบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดการสอนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อรปรียา เหลือนับ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการบริหารงานวิชาการ โดยใช้แนวคิดการสอนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มบริหารวิชาการ ซึ่งการบริหารงานวิชาการนั้นเป็นหัวใจของการบริหารจัดการที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดการสอนงานจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี ทำการสอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝึกให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งบริบทของการสอนงานผู้สอนจะต้องไม่ใช้การสอนแบบ teach แต่จะมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา Coach เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีมระหว่างบุคลากรในกลุ่มงาน มีการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิดหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน อันส่งผลให้การบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**