ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมวัณโรคปอด ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

สุวิดา รักไพฑูรย์, จำนงค์ ธนะภพ, มานา นราเมธกุล, ศศิธร ธนะภพ

Abstract


การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมวัณโรคปอดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจำ สุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในจังหวัดที่ทำการศึกษา จำนวน 208 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมวัณโรคปอด ค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในช่วง 0.66-1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรอบรู้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.9)  คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อวัณโรคเท่ากับ 12.87 คะแนน จาก 17 คะแนน (SD = 1.47) การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การรู้เท่าทัน การสื่อสาร การตัดสินใจ และการจัดการตนเองที่ดี การป้องกันส่วนบุคคลและการควบคุมการแพร่กระจายวัณโรคในที่ทำงานอยู่ในระดับสูง สะท้อนถึงความเข้าใจและการความสามารถถ่ายทอดการป้องกันโรควัณโรคปอดไปยังผู้ต้องขังผ่านการปฏิบัติงานได้ หน่วยงานราชทัณฑ์ควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้เกิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและร่วมปฏิบัติการป้องกันและควบคุมวัณโรคกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**