คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์ เพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา Budget Thailand

บุญผล รักษาศรี, พอดี สุขพันธ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา Budget Thailand ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ SERVQUAL การตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) และการมาใช้บริการซ้ำ (Repurchase) โดยใช้วิธีการวิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ที่เคยใช้บริการ Budget Thailand จำนวน 400 ตัวอย่าง ด้วยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 32 - 38 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน โดยมีความเห็นว่าคุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเช่ารถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา Budget Thailand ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนองความต้องการ และด้านการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**