ตัวแปรที่มีผลต่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ ขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร

สุเมธ สันติกุล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ตัวแปรที่มีผลต่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สถานภาพการจดทะเบียนนิติบุคคลของสถานประกอบการ อายุของสถานประกอบการ และรายได้เฉลี่ยต่อปีของสถานประกอบการ ส่วนผสมทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอก ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิง มีอายุ 20-27 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพการจดทะเบียนนิติบุคคล รูปแบบของสถานประกอบการบริษัทจำกัด อายุของสถานประกอบการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อปีของสถานประกอบการ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1,800,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ อายุของสถานประกอบการ และรายได้เฉลี่ยต่อปีของสถานประกอบการ 2. ส่วนผสมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอก มีผลต่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**