การบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

เอกชัย แตบสวัสดิ์, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการบริหารสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นสิ่งที่สำคัญโดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ การมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลต่อการจัดการศึกษาให้ทันต่อความเจริญตามยุคสมัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่เผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องคำนึงถึงการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคม สร้างความพึงพอใจและเสริมสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้เข้ารับการบริการในสถานศึกษา โดยให้ผู้รับบริการนั้นเกิดความพึงพอใจและได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**