การจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่: โครงการตลาดต้องชม

กิตติศักดิ์ งามสง่า, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

Abstract


ธุรกิจท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดของตลาดต้องชม โดยตลาดต้องชมนั้น มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ตามกรอบยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พัฒนาและยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า และพัฒนาตลาดชุมชนเชิงรุก เพื่อให้ผู้ค้าในชุมชนสามารถค้าขายได้อย่างยั่งยืนต่อไป


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**