ความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมสอบบัญชี นวัตกรรม สัดส่วนของผู้บริหารเพศหญิง ต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

อรชุดา หมื่นแก้ว, พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์

Abstract


การวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี การมีนวัตกรรมของบริษัท เพศของคณะกรรมการบริษัท กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้มาตรฐาน ISO เพื่อระบุถึงการมีนวัตกรรมของบริษัท การวิจัยใช้ข้อมูลจากรายงานประจำปี แบบแสดงรายการ 56-1และงบการเงิน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำปี พ.ศ. 2559-2563 แล้วทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวจากสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่าค่าธรรมเนียมสอบบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การที่บริษัทมีนวัตกรรมส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนผู้บริหารเพศหญิงที่สูงมีความสัมพันธ์ส่งผลให้ผลการดำเนินงานที่วัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) สูงขึ้น แต่สัดส่วนผู้บริหารเพศหญิงที่สูงไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานที่วัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Equity: ROE) แม้พิจารณาในบริษัทที่มีนวัตกรรมก็ยังไม่พบว่าสัดส่วนของผู้บริหารที่เป็นเพศหญิงที่ในบริษัทที่มีนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานดังกล่าว


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**