การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต

นิวิฐ อุ๋ยชินกรรม, วีระ วีระโสภณ

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ส่วนใหญ่มีเพศหญิงอายุ 21-30 ปี มีศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียนนักศึกษา รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ใช้บริการร้านไม้หมอนช่วงเวลา 17.01 - 20.00 น. และมาใช้บริการร้านไม้หมอน ต่ำกว่า 2 ครั้งในหนึ่งเดือนโดยมาใช้บริการร้านไม้หมอนกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการร้านไม้หมอน คือ บรรยากาศของทางร้านและจะแนะนำสินค้าของร้านไม้หมอนให้คนที่คุณรู้จักและผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้บริการร้านไม้หมอนอีกครั้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่มาใช้บริการ "ร้านไม้หมอน" ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 1,001 – 2,000 บาท ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ตด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ตด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต ด้านการส่งเสริมการขายภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ตด้านบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหารไม้หมอน จังหวัดภูเก็ต ด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านไม้หมอนภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมนูอาหารที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุดอันดับแรก คือ ขาหมูทอดไม้หมอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**