การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ฐิติมา พุ่มเรือง, เอกนรี ทุมพล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการจัดระบบโลจิสติกส์ในชุมชนบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแบบอิสระ และ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมากับทางบริษัทนำเที่ยว จำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีสถานะโสด ช่วงอายุ 30-39 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยวัตถุประสงค์หลักการมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและปั่นจักรยาน ถ่ายภาพ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมาท่องเที่ยวซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาสู่การท่องเที่ยวซ้ำพบว่านักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในการจัดการองค์ประกอบด้านโลจิสติกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากต่องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 โดยมีข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีป้ายกำจัดความเร็วให้นักท่องเที่ยวในทางร่วมรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางมาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และมีป้ายบอกทางให้ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนให้มีราคาที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบให้การสนับสนุนด้านการจราจรและด้านสาธารณูปโภค

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**