กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม

อรรถวุฒิ เกียรติสุข, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล เศรษฐกิจ และที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษา ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันตามยุคสมัย ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นผู้นำของโรงเรียน จึงจำเป็นจะต้องมีทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมเพราะผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่คอยกำหนดแนวทาง หรือเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานของสถานศึกษา โดยทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. การเป็นผู้รอบรู้ 2. การเป็นผู้ชักจูง 3. เป้าหมายที่ชัดเจน 4. มุ่งมันในการพัฒนา และ 5. การรู้จักตนเอง ซึ่งสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน หรือการวางแผนงานของสถานศึกษา คือ การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน หมายถึง แนวทางหรือแผนการดำเนินงานเชิงรุกที่ใช้ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม และได้มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระยอง หลังจากการศึกษาข้อมูลเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดทักษะภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมแล้วนั้น พบว่ามีขั้นตอนในการดำเนินงาน 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 2. การกำหนดทิศทางขององค์กร 3. การจัดทำแผนกลยุทธ์ 4. การนำกลยุทธ์ไปใช้ และ 5. การติดตามประเมินผลของกลยุทธ์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**