ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อริศรา ชูช่วย, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง มีกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ นำโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาและการส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำคัญให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ มีวิธีการ เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการบริหารเชิงระบบ (P D C A) การทำงานเป็นทีม 1) ทีมนำ 2) ทีมทำ 3) ทีมประสาน และมีกระบวนการทำงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 5) ประการดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อ  สามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์     1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**