การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ จังหวัดภูเก็ต

ปิยะ สีดอกบวบ, วีระ วีระโสภณ

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ จังหวัดภูเก็ต” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปี มีศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเข้าพักโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ 1 – 3 ครั้งต่อปีมากที่สุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อพักผ่อนหรือท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เข้าพักกับเพื่อนและมีระยะเวลาในการเข้าพักเป็นเวลา 2 คืน มีเหตุผลในการเข้าพัก คือ ความสวยงาม มีการจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ โดยรู้จัก โรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่จากเพจ Facebook ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ในการบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการโรงแรม สิเหน่ ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี่ ในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการสร้างความมั่นใจในการบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการเข้าถึงจิตใจของผู้ใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**