แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านชายทะเลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นิภาไล สวาสดิ์ฉัตรภูมิ, ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านชายทะเลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว    เชิงนิเวศของชุมชนบ้านชายทะเลกาหลง จำนวน 22 คน กับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ด้านพื้นที่ มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ ด้านการจัดการ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ        มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมผ่านการประชุมของหมู่บ้าน แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนฯ ด้านพื้นที่ ควรจัดระบบขนส่งสาธารณะ และเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ด้านการจัดการ ควรพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น และศึกษาเรื่องขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่    ด้านกิจกรรมและกระบวนการ ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และพัฒนาบุคลากรที่สามารถให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน และประเมินผลการดำเนินงานอ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**