การให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทยตามหลักพุทธธรรม

สุรีรัตน์ ลิ้มสุรินทร์, พระครู โกศลปริยัตยานุกิจ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทย ตามหลักพุทธธรรม คือ หลักสังคหวัตถุ 4  โดยมุ่งศึกษาการให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทย ตามหลักพุทธธรรม คือ หลักสังคหวัตถุ 4 โดยการศึกษาเอกสาร  ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ สร้างเครื่องมือ จากกรอบเนื้อหาทางด้านการให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทย ตามหลักพุทธธรรม คือ หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่  ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา ด้านสมานัตตตา และทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) และนำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง เป็นบทสรุปของการวิจัย และเป็นกรอบแนวคิดผลการวิจัยที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การให้บริการมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มาเป็นตัวแปรในความพึงพอใจ แต่ที่มีความเห็นตรงกันว่าหัวใจของงานบริการนั้นมีความสำคัญดังนี้ คือ มารยาทของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรืองค์กรนั้น ๆ รวมถึง การให้บริการที่ดีของการแพทย์แผนไทย จะต้องมีวาจาไพเราะอ่อนหวาน ให้ความสำคัญและสนใจต่อผู้ที่มาใช้บริการในหน่วยงานของตน มีความจริงใจในการให้บริการ มีการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการมากที่สุด ทั้งการบริการนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมที่จะทำให้การบริการมีประสิทธิภาพ สำหรับหลักธรรมที่เอื้ออำนวยต่อการบริการ คือ สังคหวัตถุ 4 อันประกอบด้วย ทาน การให้, ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก, อัตถจริยา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ และสมานัตตตา วางตัวเหมาะสม ที่จะทำให้ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**