อิทธิพลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงรับรองสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม ของผู้บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา ไบร์ท (วชิรวิชญ์ ชีวอารี) และ วิน (เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร)

เปรมใจ จัดสม, ก่อพงษ์ พลโยราช

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีต่อความสนใจซื้อและการตัดสินใจซื้อ และเพื่อศึกษาบทบาทของตัวแปรความสนใจซื้อในการเป็นตัวกลางระหว่างลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสนใจซื้อและการตัดสินใจซื้อ คือ ความวางใจและความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ความดึงดูดใจมีผลทางลบต่อความสนใจซื้อและการตัดสินใจซื้อ และพบว่าความสนใจซื้อเป็นตัวกลางระหว่างลักษณะผู้มีชื่อเสียงกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**