การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม “PAR” ร่วมกับชุมชนเทศบาลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กุลภาภร แต้มพุดชา, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, ธเนศ ภิรมย์การ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลไชยสถาน อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคคัดเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่เทศบาลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน 2) ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน จำนวน 30 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรนา (Descriptive Research) สำหรับการบรรยายขอมูลแบบตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การทดลองนี้เป็นการพัฒนางานจักสานที่ท้ายทายความสามารถและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ได้ โดยปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้คือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่นำมาทดสอบมีรูปทรงที่ส่วนโค้งเว้าแต่ละด้านที่ทำไม่เท่ากัน ซึ่งช่างจักรสานส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการทดสอบยังขาดขาดทักษะการประยุกต์ใช้ลวดลายดั้งเดิมมาใช้ในผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**