การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

มนัตฐา ท้าวด่าน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์เครือข่ายการมีส่วนร่วมต่อการยกระดับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษา อังกฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยวิธี วิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,170 รูป จากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ตามขนาดโรงเรียน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) จำนวน 15 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐาน ด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่แรกเข้าศึกษา ครูผู้สอนประจำมีจำนวนไม่เพียงพอการวัด และประเมินผล มุ่งเน้นการเรียนเพื่อนำความรู้ไปสอบมากเกินไป ไม่ได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ควรการใช้เทคโนโลยีทางการ ศึกษาเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษ การยกระดับการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ การพัฒนา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สำหรับเครือข่ายการมี ส่วนร่วมต่อการยกระดับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนมีองค์กรและเครือข่ายที่สำคัญ 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับภาคีวิชาการ และระดับโรงเรียนและชุมชน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**