การลดระดับเสียงหอนในระบบขยายเสียงด้วยระบบดิจิทัลแบบปรับตัว

ราชู พันธ์ฉลาด, ประยุทธ อินแบน, สุรพงษ์ แก่นมณี

Abstract


บทความนี้นำเสนอระบบลดระดับเสียงหอนแบบดิจิทัลในระบบขยายเสียง ระบบที่นำเสนอได้นำระบบดิจิทัลแบบปรับตัวได้มาใช้ประมาณค่าและสังเคราะห์เสียงหอนที่เกิดขึ้นโดยสมมติว่าทราบค่าความถี่เสียงหอนแต่ไม่ทราบค่าเฟสและแอมปลิจูด ในการสังเคราะห์สัญญาณเสียงหอนนั้น ได้ใช้ตัวกำเนิดสัญญาณดิจิทัลแบบคัปเปิล (couple oscillator) ซึ่งให้เอาพุตเป็นสัญญาณรูปคลื่นไซน์สองสัญญาณที่มีเฟสต่างกัน 90 องศา และมีแอมปลิจูดเท่ากับ 1 จากนั้นสัญญาณทั้งสองจะถูกนำไปคูณกับค่าน้ำหนัก (weights) ซึ่งได้รับมาจากระเบียบวิธีปรับค่าได้แบบ weighted least square (WLS) ต่อมานำสัญญาณทั้งสองมารวมกันได้เป็นค่าประมาณของสัญญาณเสียงหอนที่เกิดขึ้นในระบบ สุดท้ายนำไปลบออกจากสัญญาณเสียงที่กำลังถูกรบกวนด้วยเสียงหอนเพื่อกำจัดเสียงหอนทิ้งไปและกู้สัญญาณเสียงที่ต้องการกลับคืนมา ผลจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่าระบบที่นำเสนอสามารถกำจัดเสียงหอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**