การประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของครู ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

วศิน ชูชาติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของครู 2) วิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของครู และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู เก็บข้อมูลจากครูผู้สอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 84 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่และแนวคำถามในการจัดกระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และจัดลำดับความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PNImodified) การมีส่วนร่วมของครู พบว่า ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ขั้นที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด ได้แก่ ขั้นเตรียมการ (0.35) รองลงมาคือ ขั้นดำเนินการ (0.33) และขั้นการรายงาน (0.30) 2) สาเหตุความต้องการจำเป็นการมีส่วนร่วมของครู พบว่า ผู้บริหารไม่กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน, การกรอกข้อมูลต่าง ๆ มีความซ้ำซ้อนในหน่วยงานเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงาน/ ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน 3) แนวทาง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู พบว่า ผู้บริหารต้องเน้นถึงความสำคัญของเป้าหมายและระบบการทำงาน, จัดระบบสารสนเทศตามกลุ่มงาน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ทันที และฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในกับบทบาทหน้าที่ครูผู้สอน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**