ระบบดูแลช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) วิทยาลัยชุมชนสตูล

กิตติยา ฤทธิภักดี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยชุมชนสตูล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ที่มีต่อการจัดสวัสดิการ ประชากร คือผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สอน และนักศึกษานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ( = 4.56) ส่วนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ที่มีต่อการจัดสวัสดิการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ( = 4.46)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**