คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กรวิกา ใจปินตา, สุทธดา ขัตติยะ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร คุณค่าตราสินค้า และกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 320 คน มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบโควตา และการสุ่มแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพ ความเชื่อมโยงตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยทั้ง 3 ปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ร้อยละ 68.1 ส่วนความตระหนักถึงตราสินค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**