คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

กรกนก ขูรูรักษ์, ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนและแผนกที่ปฏิบัติงาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 114 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, One way ANOVA และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนและแผนกที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานไม่แตกต่างกัน และลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**