แนวทางการบริหารงานการแพทย์แผนไทยตามหลักพรหมวิหาร 4

ชัยยุทธ บุญฑริกรัตน์, พระครู โกศลปริยัตยานุกิจ

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานการแพทย์แผนไทยตามหลักพรหมวิหาร 4 ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาการบริหารงานการแพทย์แผนไทยตามหลักพรหมวิหาร 4 ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาเอกสาร  ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ สร้างเครื่องมือ จากกรอบเนื้อหาทางด้านการบริหารงานการแพทย์แผนไทยตามหลักพรหมวิหาร 4 ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา และทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) และนำเสนอข้อมูลเป็นความเรียง เป็นบทสรุปของการวิจัย และเป็นกรอบแนวคิดผลการวิจัยที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานการแพทย์แผนไทย ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารควรมีหลักบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการที่มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ซึ่งจะเป็นผู้บริหารงานการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การบริหารงานแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น ก็จะต้องควบคู่ด้วยคุณธรรม ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการบริหาร การปกครอง ซึ่งธรรมะที่เป็นหลักใจหรือเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย นั่นคือ หลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับนักปกครองหรือผู้บริหารที่ควรมีในการบริหารงาน อันได้แก่ เมตตา ความปรารถนาดี กรุณา การช่วยเหลือ มุทิตา การร่วมยินดี และอุเบกขา การมีใจเป็นกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**