การดูแลสุขภาพมารดาและทารกด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

กนกวรรณ ประภากุล, พระครู โกศลปริยัติยานุกิจ, ธารา ชินะกาญจน์, สมชัย ชีวินศิริวัฒน์, สุจิตรา อู่รัตนมณี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพมารดาและทารกด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย จากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระบบบริการสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หมอพื้นบ้าน 2 คน แพทย์แผนไทย 1 คน และแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ประเภทการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (interview schedule) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การพรรณนาและอธิบายข้อมูล ผลการวิจัย สรุปได้ 7 หัวข้อดังนี้ 1) ขั้นตอนดูแลมารดาและทารกก่อนคลอด 2) ขั้นตอนการคลอด 3) ขั้นตอนการดูแลมารดาหลังคลอด 4) ขั้นตอนการดูแลทารก 5) ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารก 6) การติดตามผล การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว 7) แนวทาง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระบบบริการสุขภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**